Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává agentura nasmaturak.cz, tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – agentury nasmaturak.cz – Víta Provazníka a jeho zákazníků – kupujících. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.nasmaturak.cz, v e-mailových nabídkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji vycházejícími z údajů výrobců.

2.2 Vít Provazník, dále uváděn jako -prodávající-, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Uzavření kupní smlouvy a objednávka

3.1 Objednávka zboží zaslaná zákazníkem prostřednictvím internetového objednávkového formuláře na webových stránkách www.nasmaturak.cz, e-mailovou poštou, telefonicky nebo doručením jakoukoliv zásilkovou společností v tištěné podobě je právně závazná. Tuto objednávku lze však kdykoliv do potvrzení prodávajícím telefonicky nebo písemně (v tištěné nebo elektronické podobě) změnit a to až do chvíle, než se zadá celá zakázka do výroby. Po tomto okamžiku se již objednávka stává neměnnou.

3.2 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

3.4 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.5 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

3.6 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.3 V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, nebo je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena se považuje za uhrazenou předáním sjednané finanční částky pracovníkovi dopravní společnosti při platbě na dobírku, připsáním celé sjednané částky na bankovní účet při platbě převodem z účtu nebo předáním hotovosti sjednané částky objednaného zboží při osobním předání. Faktura vystavená na základě objednávky uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad.

6. Záruka

6.1 Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba na všechny produkty činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

6.2 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

6.3 Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.

6.4 Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho bydliště, doručovací adresu, datum narození, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

8. Reklamace

8.1 Při převzetí zásilky příjemce zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud zákazník zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla přepravní služby povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Pokud zákazník zjistí skrytou vadu zboží, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu prodávajícímu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena.

8.2 V případě, že zákazník po otevření zaslaného balíku, který obsahoval maturitní skleničky nebo skleněné produkty, zjistí, že některá ze skleniček je rozbitá, ihned kontaktuje Českou poštu s reklamací části dodaného zboží a prodávajícího s novou objednávkou rozbitých skleniček. Tyto rozbité skleničky prodejce v domluveném termínu vyrobí a za klasickou katalogovou cenu odešle zákazníkovi na předem domluvenou adresu. Poštovné ani balné se v tomto případě nehradí.

8.3 Veškeré zásilky obsahující křehké zboží jsou označovány značkou Křehké a pečlivě zabaleny, aby se minimalizovala možnost jejich rozbití. Z tohoto důvodu není problém reklamovat rozbité zboží u České pošty, kdy Česká pošta zákazníkovi vrátí zpět peníze za rozbité skleničky či jiný kus zásilky. Tyto peníze bývají obvykle použity na úhradu nově vyrobených skleniček prodávajícím.

9. Místo plnění

9.1 Místem plnění je bydliště kupujícího, škola či jiné místo určené kupujícím pro předávku zboží.

10. Dodací lhůta

10.1 Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení objednávky prodejcem. Délka dodací lhůty závisí na požadavcích kupujícího na specifikaci či úpravě daného zboží. Standardně trvá dodací lhůta 4 týdny. Tato lhůta se však může prodloužit v důsledku příliš velkého vytížení a přetížení kapacitních schopností prodejce. O tomto stavu však bude zákazník písemně nebo telefonicky informován.

11. Doprava zboží

11.1 Dopravu zboží hradí kupující.

11.2 Doprava zboží je uskutečňována prostřednictvím Balíku do ruky České pošty, s.p. Zásilky jsou doručovány do druhého dne od odeslání.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dní od obdržení výrobků a tím i nárok na vrácení peněz pouze u těch věcí, které se dají dále prodat a nejsou tedy upravovány dle požadavků zákazníka. Podle § 1829 Zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku u výrobků vyráběných dle požadavků zákazníka nelze na dodané zboží uplatňovat nárok na vrácení v zákonné lhůtě bez udání důvodu, jsou-li tyto výrobky vyrobeny podle jeho požadavků.

12.2 V případě vrácení dodaného zboží v zákonné lhůtě není prodejce povinen vrátit zákazníkovi náklady vynaložené na zpětné zaslání vráceného zboží, tyto náklady jsou k tíži zákazníka.

13. Závěrečná ujednání

13.1 Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění platném v den podpisu kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

13.2 Smluvní strany se dohodly, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanovením § 2079 a následujícím.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Rozumím